وبینار و ورک شاپ های مجازی

وبینار لیتولگزال

ورک شاپ رژیم کتوژنیک

 

توضیحات علمی در مورد انسولین کمپانی لیلی توسط آقای دکتر سید عادل جاهد