هیچ نسخه ای از FLash Player روی سیستم شما نصب نیست. Flash Player را از اینجا دانلود کنید.
بعد از نصب Flash Player اینترنت اکسپلورر را دوباره اجرا کنید

Medicines
 


Isicom
Brand Name: Isicom
Generic Name: Levodopa/Carbidopa

more information...    
 
Petnidan
Brand Name: Petnidan
Generic Name: Ethosuximide

more information...    
 
Orlept
Brand Name: Orlept
Generic Name: Sodium Valproate

more information...    
 
Isicom
Brand Name: Isicom
Generic Name: Levodopa/Carbidopa Forte

more information...    
 
Liskantin
Brand Name: Liskantin
Generic Name: Primidone

more information...    
 
Orfiril
Brand Name: Orfiril
Generic Name: Sodium Valproate

more information...    
 
Diazepam desitin rectal tube (DDRT)
Brand Name: Diazepam desitin rectal tube (DDRT)
Generic Name: Diazepam

more information...    
 
Liskantin
Brand Name: Liskantin
Generic Name: Primidone

more information...    
 
Orfiril
Brand Name: Orfiril
Generic Name: Sodium Valproate

more information...    
 
Diazepam desitin rectal tube (DDRT)
Brand Name: Diazepam desitin rectal tube (DDRT)
Generic Name: Diazepam

more information...    
 
Orlept L.A
Brand Name: Orlept L.A
Generic Name: Sodium Valproate

more information...    
 
Orfiril Saft
Brand Name: Orfiril Saft
Generic Name: Sodium Valproate

more information...    
 
 

 
Our Partners
 
Novartis (Switzerland)
Boehringer Ingelhiem (Germany)
www.Boehringer-Ingelheim.com
Lilly (USA)
www.Lilly.com
Bayer Schering Pharma (Germany)
IBSA (Switzerland)
www.Ibsa.ch
Fidia (Italy)
www.Fidiapharma.com
Desitin Pharmaceuticals (Germany)
www.Desitin.de
Novonordisk (Denmark)
www.Novonordisk.com
Nutricia (France)
www.Nutricia.com
BioMarin (USA)
Moleac (Singapore / France)
http://www.moleac.com
GILEAD (UK)
PHARMA MEDICO (UK)
VITAL ESTHETIQUE (France)
BIOCODEX (France)
Mallinckrodt(Germany)

 
 
Home Page   |    Sitemap   |   Contact Us
Copyright © 2010 Shafayab. All Rights Reserved.
Powered by Atiehpardaz